Festungeuropa.nl 
   Home  Atlantikwall  AOK 15
  
              
          KVA B (Küste Verteidigung Abschnitt B ) Covers the area Bray Dunes / Marck.

   KV Gruppe Dünkirchen
   Festung Dünkirchen
   KV Gruppe Gravelines