VB Hansted
WB Dänemark
Locations
Menu
 
                     
       
        
           
           
                       
                        Stützpunkt II / 118
 
227271 - St 501 227289 - Flakstellung 227307 - Beobachter Geschütz III
227272 - St S 75 / St S 80 227290 - Beobachter Geschütz I 227308 - Unterführung Munibahn
227273 - St S 75 / St S 80 227291 - KSB 227309 - Unterführung Munibahn
227274 - St S 75 / St S 80 227292 - Unterführung Munibahn 227310 - Ringstand MG (58c)
227275 - St S 75 / St S 80 227293 - Ringstand MG (58c) 227311 - Muniladestelle
227276 - St S 100 227294 - Muniladestelle 227312 - Ringstand MG (58c)
227277 - St S 468 227295 - Ringstand MG (58c) 227313 - Ringstand MG (58c)
227278 - St S 468 227296 - Flakstellung 227314 - Ringstand MG (58c)
227279 - St S 174 227297 - Unterführung Munibahn 227315 - Flakstellung
227280 - St S 174 227298 - Beobachter Geschütz II 227316 - Feldmässig Munition
227281 - St S 468 227299 - Ringstand MG (58c) 227317 - Ringstand GW (69)
227282 - St S 468 227300 - Hochspannungsraum 227318 - Ringstand GW (69)
227283 - St SK Machinezentrale 227301 - Ringstand GW (69) 227319 - Ringstand GW (69)
227284 - St 501 227302 - Ringstand GW (69) 227320 - Vf Nebenleitstand
227285 - St 501 227303 - Ringstand GW (69) 227321 - Beobachter Geschütz IV
227286 - St 501 227304 - Feldmässig 227322 - Flakstellung
227287 - St 118b 227305 - Feldmässig 227323 - Ringstand MG (58c)
227288 - Ringstand MG (58c) 227306 - Feldmässig Munition 227324 - Ringstand MG (58c)